ទីតាំងរបស់សូណាត្រាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
+855 23 223 256 (ការិយាល័យ)
ជ្រើសភាសា

  • Main Slideshow 4
  • Main Slideshow 1
  • Main Slideshow 3
Mr. Lim Kanotonal
មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសូណាត្រាភីអិលស៊ី

ចាប់តាំងពីការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លួន សម្រាប់ប្រតិបត្ដិការ ពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅដើមខែមករាឆ្នាំ 2011 គ្រឹះស្ថានមី ក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សូណាត្រា ត្រូវបានផ្តល់នូវ ប្រាក់កម្ចី ទៅឱ្យមនុស្សជាច្រើន របស់អតិថិជន ពេញចិត្តរបស់យើង ក្នុងតំបន់រាជធានីភ្នំពេញ និងឆាប់យើង នឹងពង្រីក ប្រតិបត្តិការនៅទូ ទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសូណាត្រា យើងបានលើកទឹកចិត្ត ដល់ឯករាជ្យដែលមានប្រាក់ចំណូល និងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។ យើងមានបំណង ដើម្បីក្លាយជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ឈានមុខគេ ក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ទៅឱ្យបុគ្គល ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប ទទួលខុសត្រូវនិង សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមដែល មិនអាចទទួលបាន សេវាហិរញ្ញវត្ថុពីធនាគារ ក្នុងការស្វែងរក ទុនបន្ថែមទៀត ដើម្បីបង្កើនអាជីវកម្ម របស់ពួកគេ។ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសូណាត្រា បានផ្តល់នូវ ការលើកទឹកចិត្ត ជាពិសេសណាមួយ ដើម្បីឱ្យសហគ្រិន ដែលមានសហគ្រាស និងឧស្សាហ៍ព្យាយាម ក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្ម ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដែលនឹងនៅក្នុងវេនរួមចំណែក ដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច។ ក្រៅពីការផ្តល់សេវា ប្រាក់កម្ចីបានទាន់ពេល វេលានិងមានដ៏ល្អបំផុត, គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសូណាត្រា ក៏បានផ្តល់នូវការ ប្រឹក្សាយោបល់ អាជីវកម្មដល់អតិថិជន ដើម្បីជួយធានាថា អាជីវកម្មរបស់ ពួកគេអាចដំណើរ ការប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាព។ គេហទំព័រ: www.sonatrafinance.com.kh

Mr. Lim Kanotonal
ការិយាល័យកណ្តាល :

# 432 មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា។

ទូរស័ព្ទលេខ
:
ទូរសារលេខ
:
អីុម៉ែល
:
info@sonatra.com.kh
វ៉េបសាយ
:
www.sonatra.com.kh

ទីតាំងទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុនសូណាត្រាគ្រុប

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងដោយ©​សូណាត្រាគ្រុប។

ទៅលើ