ទីតាំងរបស់សូណាត្រាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
+855 23 223 256 (ការិយាល័យ)
ជ្រើសភាសា

  • Main Slideshow 4
  • Main Slideshow 1
  • Main Slideshow 3
វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា

វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (FIC) ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 2009 ដូចជាការអប់រំឧត្តមសិក្សារបស់វិទ្យាស្ថាន ក្នុងការអនុលោមតាមច្បាប់កម្ពុជា ដើម្បីលើកកម្ពស់ការទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា ដោយផ្តល់ការអប់រំនិងការបណ្តុះបណ្តាល ដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់របស់ទីផ្សារដោយអ្នកជំនាញអន្តរជាតិ និងគ្រូមានបទពិសោធក្នុងតំបន់។ វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (FIC) ត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡានៃព្រះរាជាណាចក្រប្រទេសកម្ពុជានៃវិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (FIC) បានត្រូវយកបណ្តុះបណ្តាបរិញ្ញាបត្ររងឡើងរហូតដល់ ទៅថ្នាក់អនុបណ្ឌិតដោយមាននាយកដ្ឋានចំនួនបី:

> នាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្ម
> នាយកដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច
> នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យាពត័មានវិទ្យា

វិទ្យាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា (FIC) មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគណៈកម្មាការកម្ពុជា (SECC) និងវិទ្យាស្ថានមូលបត្រក្រុងហុងកុង (HKSI) ទីផ្សារមូលបត្រផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាលមូលបត្រនៅប្រទេសកម្ពុជា។ វេបសាយ: www.fic.edu.kh

ការិយាល័យកណ្តាល :

# 432 មហាវិថី ព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ ខណ្ឌចំការមន, រាជធានីភ្នំពេញ, ប្រទេសកម្ពុជា។

ទូរស័ព្ទលេខ
:
ទូរសារលេខ
:
អីុម៉ែល
:
info@sonatra.com.kh
វ៉េបសាយ
:
www.sonatra.com.kh

ទីតាំងទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ក្រុមហ៊ុនសូណាត្រាគ្រុប

រក្សាសិទ្ធគ្រប់យ៉ាងដោយ©​សូណាត្រាគ្រុប។

ទៅលើ